مأموریت آکادمی یادگیری لِرن اِور آموزش شهروندان و متخصصان حرفه ای برای جامعه ما است. ما این کار را از طریق تعهد مان به قدرت تحول آموزش و انتشار دانش انجام میدهیم.

Back to top