معرفی خدمات کلینیک سازمانی و مدیریت

همانند هر کلینیک درمانی ما نیز در مرکز مشاوره کلینیک سازمانی خدمات خود را در قالب بخش های زیر پشتیبانی می کنیم

 

قدم 1: ارزیابی / اسکن سازمانی

 

این خدمت با مشارکت مرکز ارزیابی کلینیک سازمانی و کسب وکار به منظور ارزیابی سازمان شما از ابعاد مختلف صورت میگیرد. این ارزیابی مشتمل بر شناسایی نیازها ، کمبود ها ، ضعف ها و قوت ها و آسیب های موجود در سازمان میباشد .

از آنجایی که سازمان یک ماهیت چند بعدی دارد لذا ابعاد مورد بررسی توسط این موسسه شامل جنبه های انسانی ، مهارتی ، تخصصی و عملکرد خود سیستم های سازمانی می گردد.

 

قدم2: شناسایی مشکل و مسائل سازمانی

پس از انجام ارزیابی های لازم مسائل و مشکلات ، نقات ضعف و کمبودهای سازمان مشخص شده و بصورت گزارش در اختیار سازمان مربوطه قرار میگیرد.

 

قدم 3 : ارائه راهکار

خدمات و راهکارهایی که در حال حاضر ازائه می نماییدم مشتمل بر توانمندسازی کارکنان از طریق آموزش و خدمات مشاور مدیریت بصورت یکپارچه می باشد .

لذا پس از مشخص شدن حوزه های نیاز به توانمندسازی و البته در خواست کارفرما مبنی بر ایجاد تحول سازمانی ، آن بخشی از سازمان که نیاز به آموزش داشته باشد از طریق همین سامانه و درصورت نیاز بصورت حضوری ، خدمات آموزش ارائه میگردد، چنانچه سازمان نیاز به خدمات مشاور مدیریت داشته باشد این خدمت توسط اساتید گروه های تخصصی و با همکاری چند شرکت مشاور مدیریت با سابقه که با ما شراکت دارند ، تحت نظارت آکادمی لِرن اِورنجام میشود

قدم 4: نظارت بر اجرا پذیر کردن راهکار

چنانچه راهکار نیاز به انجام یکسری فعالیتها توسط پرسنل کارفرما داشته باشد این مرکز میتواند خدمات مدیریت و نظارت را به منظور اجرای دقیق تر برنامه های تعریف شده،ارائه نماید.

قدم 5: ارزیابی اثربخشی و کیفیت راهکار

 پس از ارائه خدمات مشاوره مدیریت و آموزش های لازم ، میزان اثر بخشی خدمات ارائه شده مجددا از طریق مرکز ارزیابی کلینیک سازمانی سنجیده خواهد شد تا میزان تغییرات بوجود آمده مشخص گردد.

 

Back to top